Gói khám nội soi tiêu hóa

31/05/2023
Tác giả: admin
Chia sẻ
1. GÓI NỘI SOI DẠ DẦY
TT DANH MỤC KHÁM MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH ĐƠN GIÁ NỘI SOI
Không gây mê Có gây mê
I KHÁM LÂM SÀNG
1 Khám nội Khám, tư vấn chuyên khoa về tiêu hóa và đánh giá kết luận sau khi có kết quả      200,000 x x
2 Tư vấn đánh giá kết quả  Miễn phí x x
II THĂM DÒ CHỨC NĂNG
KHÔNG GÂY MÊ
1 Điện tâm đồ Theo dõi tim mạch trong quá trình nội soi      160,000 x
2 Nội soi thực quản, dạ dầy, tá tràng không sinh thiết Nội soi chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư thực quản, dạ dầy, tá tràng   1,591,000 x
CÓ GÂY MÊ
1 Nội soi thực quản, dạ dầy, tá tràng có sinh thiết, đã bao gồm test HP (có dùng thuốc gây mê) Nội soi chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư thực quản, dạ dầy, tá tràng   2,053,000 x
2 Gây mê trong quá trình nội soi x
TỔNG CỘNG   4,004,000     1,951,000     2,253,000
2. GÓI NỘI SOI ĐẠI TRỰC TRÀNG
TT DANH MỤC KHÁM MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH ĐƠN GIÁ NỘI SOI
Không gây mê Có gây mê
I KHÁM LÂM SÀNG
1 Khám nội Khám, tư vấn chuyên khoa về tiêu hóa và đánh giá kết luận sau khi có kết quả      200,000 x x
2 Tư vấn đánh giá kết quả  Miễn phí x x
II THĂM DÒ CHỨC NĂNG
KHÔNG GÂY MÊ
1 Điện tâm đồ Theo dõi tim mạch trong quá trình nội soi      160,000 x
2 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết Nội soi chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư đại trực tràng   2,068,000 x
CÓ GÂY MÊ
1 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm có sinh thiết (Có dùng thuốc gây mê) Nội soi chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư đại trực tràng   2,535,000 x
2 Gây mê trong quá trình nội soi x
TỔNG CỘNG   4,963,000     2,428,000     2,735,000
3. GÓI NỘI SOI DẠ DẦY-ĐẠI TRỰC TRÀNG
TT DANH MỤC KHÁM MỤC ĐÍCH CHỈ ĐỊNH ĐƠN GIÁ NỘI SOI
Không gây mê Có gây mê
I KHÁM LÂM SÀNG
1 Khám nội Khám, tư vấn chuyên khoa về tiêu hóa và đánh giá kết luận sau khi có kết quả      200,000 x x
2 Tư vấn đánh giá kết quả  Miễn phí x x
II THĂM DÒ CHỨC NĂNG
KHÔNG GÂY MÊ
1 Điện tâm đồ Theo dõi tim mạch trong quá trình nội soi      160,000 x
2 Nội soi thực quản, dạ dầy, tá tràng không sinh thiết Nội soi chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư thực quản, dạ dầy, tá tràng, đại trực tràng   1,591,000 x
3 Nội soi đại trực tràng toàn bộ ống mềm không sinh thiết   2,068,000 x
CÓ GÂY MÊ
1 Nội soi thực quản, dạ dầy, tá tràng, đại trực tràng có dùng thuốc tiền mê. Nội soi chẩn đoán, phát hiện sớm ung thư thực quản, dạ dầy, tá tràng, đại trực tràng   4,688,000 x
2 Gây mê trong quá trình nội soi x
TỔNG CỘNG   8,707,000     4,019,000     4,888,000